آخرین خبرها

حکایت کوتاه/ دیوانه ها را بشمار

آورده اند: هارون الرشید در صحن عمارت نشسته بود. عیسی بن جعفر برمكی و مادر جعفر برمكی هم حاضر بودند. هارون گفت: بهلول را حاضر كنند.

بهلول پس از ورود در مقابل هارون نشست. هارون به بهلول گفت: دیوانه ها را بشمار.

بهلول گفت: اول خودم بعد اشاره به مادر جعفر كرد و گفت این دومی است.

عیسی با عصبانیت گفت: وای بر تو.

بهلول گفت: تو هم سومی هستی.

هارون فریاد زد بهلول را بیرون كنید.

بهلول گفت: تو هم چهارمی هستی.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }