آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «ارزن عثمانی، خروس ایرانی »

سایت بدون -در زمان صفویه ایران و عثمانی درگیری فراوانی داشتند و حتی چندین بار با هم درگیر شدند، در زمان کریم خان زند سفیر عثمانی به دربار ایران آمد ،او یک گونی ارزن با خود آورده بود  و بر روی زمین ریخت و گفت:«لشگر عثمانی مثل دانه های ارزن بی شمارند»

کریم خان هم خروسی خواست و در کنار ارزن ها رها کرد و گفت:«نگران نباش ، خروس های ایرانی کار خود را بلد هستند »

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی از کری خوانی رقیب باک نداشته باشد و آن را با کری قوی تری پاسخ بدهد و این گونه دو طرف با به رخ کشیدن قدرت خود بخواهند باج بگیرند

برچسب‌ها: , , , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }