آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« اسب حضرت عباس(ع) هم جو می خواهد

سایت بدون – این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم که ابراز نیازهای مادی شرم ندارد و ما بر اساس فطرت انسانی علاوه بر آن که نیازهای معنوی روحی داریم ، نیازهای مادی و این جهانی هم داریم . این ضرب المثل از سوی دیگر به این نکته اشاره دارد که حتی مقدس ترین اهداف هم نیاز به اسباب و ابزار مادی دارند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }