آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « خر بیار و باقالی بار کن»

سایت بدون مردی باقلای زیادی خرمن کرده بود و در کنار آن خوابیده بود. دزدی آمد و بنا کرد به پر کردن ظرف خودش. صاحب باقلا با او گلاویز شد. دزد صاحب باقلا را بر زمین کوبید و روی سینه‌اش نشست و گفت: “من می‌خواستم مقدار کمی از باقلاهای تو را ببرم. حالا که این طور شد تو را می‌کشم و همه را می‌برم.” صاحب باقلا که جان خود را درخطر دید گفت: “پس برو خر بیار و باقلا بار کن.  

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم شرایط بسیار حاد است و دشواری بسیاری وجود دارد و دچار بحران شده ایم

برچسب‌ها: , , , , , , , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }