آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « دست ما کوتاه و خرما بر نخیل »

سایت بدون –  این ضرب المثل از یک بیت از غزل خواجه شیراز ، لسان الغیب حافظ گرفته شده است

پای ما لنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

این ضرب المثل در آن نوعی حسرت به چشم می خورد.

این بیت آنقدرشاعرانه ودارای تصویر وقابلِ فهم برایِ عموم است که تبدیل به ضرالمثل شده است

سرمنزلِ مقصود وبارگاهِ معشوق دردوردست هاواقع شده وبرای رسیدن به آن بایداز هفت خانِ رستم عبورکرد .ازبختِ بد پایِ مانیز شکسته وناتوان است و ما قدرتِ راه رفتن نداریم ، وصالِ یار همانند خرمایی بر بلندای نخل است و دستانِ کوتاه ما بدان نمی‌رسد. لوازم وابزارِفوق العاده نیازاست که مانداریم.

برچسب‌ها: , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }