آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « وعده سر خرمن دادن»

سایت بدون -در جامعه کشاورزی ، زمان خرمن زمان بسیار مهمی است ، درست زمانی است که محصول رسیده و آن ها در اوج دارایی هستند ، برای همین هر آرزویی و خواسته ای که داشته باشند به آن روز موکول می کنند ، هر کس هم از آن ها چیزی می خواهد وعده آن روز را می دهند، روز خرمن سر صاحب زمین آن قدر شلوغ است که هیچ چیز یادش نمی آید برای همین به وعده های پوچ و غیر عملی می گویند ، وعده سر خرمن …

برچسب‌ها: , , , , , , , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }