آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «که گفت برو دست رستم ببند»

سایت بدون – رستم دستان دست نیافتنی ترین پهلوان شاهنامه است که فردوسی به او قدرتی فرا انسانی داده است ، رستم را هیچ پهلوانی در نبرد رودر رو شکست نداد و تنها کسی که تا آستانه شکست دادن او رفت ،سهراب پسر خود او بود که او هم در داستانی که می دانیم عاقبت موفق نشد ،پهلوانان برای این که برای این که اسم و رسمی برای خود دست و پا کنند به جنگ رستم می رفتند و شکست می خوردند ، پس بی دلیل نبود که فردوسی بزرگ از زبان او چنین کری می خواند

که گفت برو دست رستم ببند؟/نبسته مرا دست چرخ بلند

این مثال می خواهد بگوید که چرا باید کاری را انجام بدهی که در نهایت منجر به شکست شود ، ازابتدا توانایی های خود را بسنج

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }