روش تحقیق

متغیر مستقل چیست؟ متغیر وابسته چیست؟

تقسیم متغیرها به دو زوج یا دوگان مستقل و وابسته رایج ترین نمونه برای بیان نقش های متفاوت متغیرها است متغیرهای مستقل که پیش بین هم نامیده می شود متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که طبق فرض رایج تغییرات متغیر دیگر را موجب می شوند یا با آن تغییرات ملازمت دارند متغیرهای وابسته یا متغیرهای ملاک، متغیرهایی هستند که مقدارشان از …

توضیحات بیشتر »

آمار توصیفی چیست؟

آمارتوصیفی ترکیبی است از روش های توصیف پدیده های اجتماعی به صورت اعداد باید این نکته را در نظر داشته باشیم که توصیف باید روال نظام یافته ای داشته باشد در توصیف آماری، نابرابری های مقداری خصیصه مورد نظر مهم ترین موضوع است کل مجموعه مقدارهایی که یک خصیصه می تواند به خود بگیرد توزیع متغیر نامیده می شود در …

توضیحات بیشتر »

آمار چیست؟

سایت بدون – فن آمار مجموعه ای از روش هاست از این روش ها در گردآوری، توصیف و تحلیل اطلاعات عددی مربوط به جنبه های گوناگون حیات اجتماعی استفاده می شود علم آمار معمولا به پدیده هایی می پردازد که قابل شمارش، قابل اندازه گیری یا قابل کمیت یابی هستند روش های آماری را می توان به دو دسته آمار …

توضیحات بیشتر »