بایگانی برچسب: آب داشتی ، تخم داشتی ،توبودی که نکاشتی

ریشه و داستان ضرب المثل «آب داشتی، تخم داشتی ، تو بودی که نکاشتی»

سایت بدون – کشاورزی همت می خواهد ، درست است که این پیشه شریف به ابزار و امکاناتی وابسته است ، یعنی این که درست است باید بذر یا تخم مناسب داشته باشی ، درست است که تغییرات جوی و شرایط آب و هوایی بسیار موثراست ، درست است که آب و میزان بارندگی بر محصول اثر دارد اما قبل …

توضیحات بیشتر »