بایگانی برچسب: آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید

ریشه و داستان ضرب المثل«آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید»

سایت بدون – نپایدن یعنی ماندنی نیست و نشایدن یعنی شایسته نیست اصل این جمله از حضرت سعدی است ، آن را هم در مقدمه گلستانش ، سعدی از این جمله این گونه استفاده می کند که باغ و گلستان طبیعی چون دچار خزان و پاییز و بعد زمستان می شود ، ماندنی نیست و نمی توان به آن دل …

توضیحات بیشتر »