بایگانی برچسب: تیکه انداختن

ریشه و داستان ضرب المثل «تیکه انداختن»

سایت بدون – در قدیم وقتی پارچه کافی برای دوختن یک لباس موجود نبود یا لباسی پاره می شد به آن تیکه می انداختند، تیکه پارچه ای غیر همرنگ یا غیر هم جنس بود که در کار استفاده می شد این تیکه به چشم می آمد و نزد دیگران اسباب تمسخر کردن بود یعنی این که وقتی کسی لباسش تکه …

توضیحات بیشتر »