بایگانی برچسب: حسابش با کرام الکاتبین است

ریشه و داستان ضرب المثل «حسابش با کرام الکاتبین است »

سایت بدون – این ضرب المثل برگرفته از بیت زیر از لسان الغیب است تو پنداری که بدگو رفت و جان برد/حسابش با کرام الکاتبین است کرام الکاتبین یا آن چه در واقع است کراما کاتبین ،فرشته ای است که اعمال ما را ثبت می کند ، فرشته هایی که بی اغماض خوبی ها و بدی های ما می نویسد …

توضیحات بیشتر »