بایگانی برچسب: فراخورشیدی

روند نامگذاری یک ستاره و سیاره فراخورشیدی که برای نخستین بار به ایرانیان سپرده شد

سایت بدون -جایی دورِ دورِ دور، بیرون از منظومه شمسی، دو جرم در آسماناند که قرار است برایشان اسم انتخاب شود. مثل دو نوزاد تازه متولد شده؛ یک ستاره در صورت فلکی مار و سیارهای که به دورش میچرخد. دو جرم شبیه زمین و خورشیدِ روشنش؛ سیاره HD 175541 b و ستاره HD 175541 b. این نخستین بار است که …

توضیحات بیشتر »