بایگانی برچسب: متغیر پیش بین

متغیر مستقل چیست؟ متغیر وابسته چیست؟

تقسیم متغیرها به دو زوج یا دوگان مستقل و وابسته رایج ترین نمونه برای بیان نقش های متفاوت متغیرها است متغیرهای مستقل که پیش بین هم نامیده می شود متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که طبق فرض رایج تغییرات متغیر دیگر را موجب می شوند یا با آن تغییرات ملازمت دارند متغیرهای وابسته یا متغیرهای ملاک، متغیرهایی هستند که مقدارشان از …

توضیحات بیشتر »