بایگانی برچسب: هگل

ماتریالیسم تاریخی از نگاه مارکس به چه معنا است؟

سایت بدون – این درست است که کارل مارکس ، مفهوم دیالتیک را از هگل گرفته بود اما تفاوت عمده دیالتیک هگل و سایر ایده آلیست های آلمانی در آن است که دیالتیک آن ها به دنیای ذهن و ایده ها باز می گشت اما دیالتیک مارکس بر جنبه های مادی حیات اجتماعی تاکید داشت ایده آلیست های آلمانی اعتقاد …

توضیحات بیشتر »