بایگانی برچسب: کارل مانهایم

مفهوم ایدئولوژی و اتوپیا از نگاه مانهایم چیست؟

سایت بدون -jمانهایم در ایدئولوژی و اتوپیا به این نکته اشاره می‌کند که افراد چطور می‌اندیشند. مانهایم با تکیه بر سنت مارکسیستی، که بر اساس آن وجود اجتماعی انسان تعیین‌کننده آگاهی اجتماعی او دانسته می‌شود، اظهار داشت موقعیت اجتماعی افراد بر رفتار آنان تأثیر می‌گذارد. مانهایم برای واژه ایدئولوژی دو معنی جداگانه و متمایز به‌کار برد: مفهوم جزئی ایدئولوژی به …

توضیحات بیشتر »