آخرین خبرها

حکایت تاریخی / اصالت مهم است یا تربیت

سایت بدون – روزی شاه عباس به شیخ بهایی گفت : آدم ها در جامعه بر اساس تربیت عمل می کنند یا اصالت

شیخ بهایی جواب داد: از نگاه من اصالت

شاه عباس گفت: من فکر می کنم تربیت بیا تا چیزی به تو نشان بدهم

با هم به درون کاخی رفتند

کاخ تاریک بود و شاه عباس دست هایش را به هم کوبید

در باز شد و 4 گربه شمع به دست وارد شدند

شاه عباس گفت: ببین با تربیت کردن می توان گربه را به چنین کاری وارد کرد

شیخ بهایی گفت: این گربه ها می توانند فردا هم این کار را بکنند

قطعا جواب مثبت بود

فردای آن روز شیخ بهایی 4 موش را در 4 جوراب گذاشت و رفت پیش شاه عباس

تا گربه ها آمدند، موش ها را رها کرد

گربه ها شمع ها را رها کردند و دنبال موش ها دویدند

شیخ دستی برپشت شاه زد و گفت: شهریارا! یادت باشد اصالت  گربه، موش گرفتن است گرچه “تربیت” هم بسیار مهم است ولی” اصالت ” مهم تر!

یادت باشد با “تربیت” میتوان گربه را  رام  و آرام کرد ولی هرگاه گربه موش را دید، به اصل و ”اصالت” خود بر می گردد و شیر نا اهل و نا آرام و درنده می شود.  

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }