آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «حسابش با کرام الکاتبین است »

سایت بدون – این ضرب المثل برگرفته از بیت زیر از لسان الغیب است

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد/حسابش با کرام الکاتبین است

کرام الکاتبین یا آن چه در واقع است کراما کاتبین ،فرشته ای است که اعمال ما را ثبت می کند ، فرشته هایی که بی اغماض خوبی ها و بدی های ما می نویسد ، همان طور که در این بیت حافظ آمده ، کسی که فکر می کند از یک حادثه عبور کرده ، نمی داند قضاوت کننده ای بی گذشت در راه است

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که به خواهند از عاقبت یک کار که هشدار بدهند

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }