آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « اگر یک آخ دیگر بگویی ، از پیغمبری ساقطت می کنم»

سایت بدون -حضرت زکریا از دست پادشاهی ظالم و گروهش فرار می کرد که به یک درخت رسید و در درون شکاف درخت پناه گرفت ، به دستور خدا شکاف درخت بسته شد و گروهی که او را تعقیب می کرد ، برای این که درون درخت برسند ، شروع کردند به اره کردن آن ، حضرت زکریا شروع کرد به ناله کردن و آخ گفتن ، در همین حال ، جبرئیل بر او ظاهر شد و گفت:«اگر یک آخ دیگر بگویی از پیغمبری ساقط می شوی »

این ضرب المثل در واقع می گوید ، در سرنوشتت به خدا اعتماد داشته باش و همان که او را تا این جا حفظ کرده ،بعد از این هم حفظ خواهد کرد و کاربردش این است که دیگر اعتراض نکن و گرنه همین که داری هم از دست می دهی …

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }