آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «کاری که چشم می کند ، ابرو نمی کند »

سایت بدون – هر کس وظیفه ای دارد و به درد کاری می خورد ، این به معنا نیست که آن کس به کار نمی آید اما هر کسی در جای خودش به کار می آید ،همان طور که چشم کاری می کند و ابرو کاری دیگر

این ضرب المثل از بیت زیر آمده است

سگ سوخته استخوان را بو نمی کند / کاری که چشم می کند ، ابرو نمی کند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }